Noile obligatii pentru administratorii de bloc

birouavocati.ro-taxele-judiciare-de-timbru

Conform OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru acestea se stabilesc in mod diferentiat, dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil in bani, cu exceptiile prevazute de lege. In continuare prezentam un extras cu taxele judiciare de timbru cele mai uzuale.
Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
a) pana la valoarea de 500 lei — 8%, dar nu mai putin de 20 lei;
b) intre 501 lei si 5.000 lei — 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
c) intre 5.001 lei si 25.000 lei — 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
d) intre 25.001 lei si 50.000 lei — 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
e) intre 50.001 lei si 250.000 lei — 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
f) peste 250.000 lei — 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.
(2) Se taxeaza potrivit alin. (1) si urmatoarele categorii de actiuni:
a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie acestor cereri;
Cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel:
a) stabilirea bunurilor supuse impartelii — 3% din valoarea acestora;
b) stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar — 50 lei pentru fiecare coproprietar;
c) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna — 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita;
d) cererea de raport — 3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive — 3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor;
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia — 3% din valoarea masei partajabile. Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute mai sus se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.
Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul XI al cartii a Vl-a din Codul de procedura civila, se taxeaza cu 100 lei.
Cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala, cand sunt neevaluabile in bani, se taxeaza cu 20 lei. Cand cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala este evaluabila in bani, aceasta se taxeaza cu 50 lei, daca valoarea acesteia nu depaseste 2.000 [ei, si cu 200 lei, daca valoarea ei depaseste 2.000 lei.
Se taxeaza cu 100 lei urmatoarele actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti: 
a) cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimoniai;
b) cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial;
c) cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani;
d) actiunile in granituire; in ipoteza in care prin aceeasi cerere se revendica si o portiune de teren, la taxa judiciara de timbru stabilita pentru actiunea in granituire se adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate.
(Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial se taxeaza cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei.
Urmatoarele cereri formulate in cursul procesului sau in legatura cu un proces se taxeaza astfel:
a) cereri de recuzare in materie civila — pentru fiecare participant la proces pentru care se solicita recuzarea100 lei;
b) cereri de stramutare in materie civila — 100 lei;
c) cereri de repunere in termen — 20 lei;
d) cereri de perimare — 20 lei;
e) cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile potrivit art. 190 din Codul de procedura civila — 20 lei;
f) cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedura civila — 20 lei;
g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor — 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata;
h) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute — 50 lei;
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cand sunt efectuate de catre instanta — 0,20 lei/pagina;
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie —1 leu/pagina;
k) cereri pentru eliberarea oricaror altor certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora — 1 leu/pagina;
l) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive, se taxeaza cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.
In materia executarii silite, urmatoarele cereri se taxeaza astfel:
a) cereri pentru incuviintarea executarii silite, pentru fiecare titlu executoriu — 20 lei;
b) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii — 50 lei.
In cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.
Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei.
Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele: 
a) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil — 200 lei;
b) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil — 100 lei;
c) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil — 50 lei;
d) cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii — 50 lei;
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei — 20 lei fiecare cerere;
f) orice alta cerere neevaluabila in bani — 20 lei, daca nu sunt scutite, potrivit legii, de taxa de timbru.
Pentru a beneficia de o esalonare, reducere sau scutire a taxele judiciare de timbru contactactati un avocat specializat din cadrul biroului nostru.

Comenteaza